Search Result of "J. Kaewkhao"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์แก้วโซดาไลม์ที่เติมไอออน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของฟิล์มไคโตซาน : กรณีศึกษาผงเปลือกไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:อนุสรณ์ มนตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgอนุสรณ์ มนตรี

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)