Search Result of "Irrigation improvement"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำพระปรงโดยวิธีประเมินผลแบบรวดเร็ว

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้วิธีประเมินแบบรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำพระปรง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแม่ลาว ปี พ.ศ. 2547

ผู้เขียน:Imgนุจรินทร์ จังขันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชูเกียรติ รักซ้อน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การยอมรับและการแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทานกระเสียว สุพรรณบุรี)

Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume