Search Result of "Irrigation Canal"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีดำเนินการระบบคลองชลประทานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น ASP

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ อมรรุจิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การออกแบบคลองชลประทานโดยใช้วิธี่ดิฟเฟอเรนเชียลซ์โวลูชั่น

Img

Researcher

นาย สันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แหล่งน้ำและชลประทานและการออกแบบ

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การพัฒนาการปฏิบัติการของคลองส่งน้ำยุคใหม่โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อจัดการระบบส่งน้ำ: กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย, จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgสุรชาติ เพ็งมีศรี

ประธานกรรมการ:Imgวิจิตร หงส์กาญจนกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภคบริโภคบริเวณเขื่อนเพชรบุรีถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, อุทกพลศาสตร์, วิศวกรรมชลประทาน, ระบบพยากรณ์น้ำ, ระบบโทรมาตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้ำ, อุทกวิทยา, การชลประทานและระบายน้ำ, แบบจำลองคอมพิวเตอร์, อุทกสารสนเทศ, GIS, Remote sensing

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินสมรรถนะทางชลศาสตร์ในระบบคลองชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง

ผู้เขียน:Imgพีรวัฒน์ ปลาเงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราการไหลผ่านอาคารชลประทานและอัตราการไหลในคลองชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgบุญชัย ตัณฑชุณห์

ประธานกรรมการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหัน น้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหัน น้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์

Img

Researcher

นาย วัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล( Machine Design ), การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์( CAD Desing ), ระเบียบการทางไปไนท์อิเลเมนด์( Finile Element )

Resume

12