Search Result of "Interaction energy"

About 21 results
Img

การประชุมวิชาการ

Binding study of NNRTIs using residue interaction energy calculations

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

A Correction Interaction Energy on Mycolic acid CyclopropaneSynthase Cofactor Binding Site by MD-ONIOM Calculations

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Quantum Chemical Calculations on Particular Interaction Energy of HIV-1 Reverse TranscriptaseInhibitors (68nv, T4 and T5)Bound in K103N HIV-1 RT

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Quantum Chemical Calculations on Particular Interaction Energy of HIV-1 RT Inhibitors (68nv, T4 and T5) Bound in Various Types of HIV-1 RT Enzymes

ผู้เขียน:Imgอัมพวัน ไมตรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Theoretical Investigation on Structures, Interaction Energy and 3D-QSAR Study on WR99210 Derivatives, Active Against DHFR

ผู้เขียน:Imgวรรณวิมล หมอกมาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, ImgSumalee Kamchonwongpaisan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเคลื่อนที่ การจัดวางตัว และพลังงานของการเกิดอันตรกิริยา ของโมเลกุลน้ำในบริเวณการเกิดการถ่ายแบบของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี 1 โดยอาศัยการคำนวณทางเคมีควอนตัม

ผู้เขียน:Imgรุ่งทิวา พลังสันติกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจำรัส ลิ้มตระกูล

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Assessment of Anammox Bacteria in the Enrichment Culture on Sand and Granular Activated Carbon)

ผู้เขียน:ImgChamaiporn Sukthamruksa, Imgกุลยา สาริชีวิน, Imgวาธุกา อินทรประสงค์, ImgPornpimol Yimhoy, Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Anammox bacteria are specific group of autotrophic bacteria that are capable of oxidizing ammonium with nitrite to produce nitrogen gas. This group of bacteria has low biomass yield and therefore, attached growth and granular sludge systems are often exposed to these bacteria for the removal of biological nitrogen from wastewater. This study investigated the deposition of anammox bacteria in the enrichment culture to the surfaces of silica sand and granular activated carbon (GAC). The interactions between the bacterial cells and these media could be described by the Derjaguin-Landau-Verwey- Overbeek (DLVO) theory. The DLVO theory predicted that the deposition of anammox cells onto the surfaces of both media was possible under the current experimental conditions. The comparison of net interaction energies between anammox cells and both media surfaces indicated that the deposition onto the surface of the GAC was more favorable. The predictions by the DLVO theory were in agreement with the physical observations of samples taken from the actual batch experiments using a scanning electron microscope.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 6, Nov 11 - Dec 11, Page 1150 - 1157 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนใน โพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี 1 ด้วยระเบียบ วิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และ ก

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Key role of hydrazine to the interaction between oxaloacetic against phosphoenolpyruvic carboxykinase (PEPCK): ONIOM calculations

ผู้แต่ง:ImgPrajongtat, P., ImgPhromyothin, D.S.-T., ImgDr.Supa Hannongbua, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer-Aided Drug Design, Virfual Screening, Molecular Docking

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Coordination Chemistry, Applied Inorganic Chemistry, Environmental Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. รังสิมา ชลคุป

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและโพลิเมอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reaction Engineering, Modelling and Simulation, Energy & Environment, Fuel Cell

Resume

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พจมาลย์ พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (13) ประชุมวิชาการ (52)

12