Search Result of "Integrated model"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, Imgนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Minimizing The Cost of an Integrated Model by EWMA Control Chart)

ผู้เขียน:ImgPramote Charongrattanasakul, ImgAdisak Pongpullponsak

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Two key tools for process management are statistical process control (SPC) and maintenance management (MM). An economic model can be created when they are coordinated. This paper studied the exponentially weighted moving average (EWMA) control chart of SPC and planned maintenance, as well comparing the optimal values of an X-bar control chart and an EWMA control chart. A mathematical model was developed to analyze the cost computed from the EWMA control chart. This was used to find the optimal values of variable parameters (n*,h*,L*,k*) that minimized the hourly cost.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 5, Dec 09 - Dec 09, Page 385 - 391 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเชิงบูรณาการในวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานช่าง) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgเอกพจน์ สมุทธานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ : กรณีศึกษาโรงเรียนจารุศรบำรุง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุทธิพร อรุณ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองเชิงบูรณาการสำหรับประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่สามรถยอมรับได้: กรณีศึกษาแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้เขียน:Imgพีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, ImgBoonthum Chitanan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Transportation, Land Use, Spatial Analysis

Resume

Img

Researcher

นาย เอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มและการตลาดสินค้าเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , การพัฒนาแบบยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume