Search Result of "Insulating properties"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติความเป็นฉนวนของสารโพลีโพพีลีนโดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:ภาควิชาฟิสิกส์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติความเป็นฉนวนของสารโพลีโพพีลีนโดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง รัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์ของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

Resume