Search Result of "Instructional model"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON COLLABORATIVE LEARNING

ผู้แต่ง:ImgSIRIKANYA MANEENIL, ImgDr.Saichaai Tanamai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
123