Search Result of "Instructional Activities"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาโฟล์คดานซ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย อภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการศึกษา, การจัดการศึกษาเกษตร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

Resume