Search Result of "Inquiry-based teaching"

About 7 results
Img

งานวิจัย

โมเดลเชิงสาเหตุการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์สูงในโครงการ TIMSS 2011 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Causal Model of Inquiry-based Teaching in High Performing Countries in TIMSS 2011

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

The Pivotal Role of Academic Collaborations in Boosting Confidence in Teaching Inquiry and Inquiry Enactment (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโปรแกรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume