Search Result of "Inoculum"

About 59 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดของน้ำที่ใช้แช่ถั่วเหลืองและปริมาณหัวเชื้อต่อคุณภาพเทมเป้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางสาวณุวรา จำนงกิจ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงงานจุลซีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตหอยแมลงภู่ดอง (Perna viridis,Linnaeus) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรุ่งแสง ศรีจันทร์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Rhizopus oryzae inoculum types on Lactic Acid Production from Cassava Starch in Airlift Fermenter

ผู้แต่ง:ImgDr.Vichien Kitpreechavanich, Associate Professor, Img Ms. Srisakul Trakarnpaiboon,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Production of Fermented Mussel ( Perna viridis, Linaeus 1758) by Powder Inoculum

ผู้แต่ง:ImgDr.Kangsadan Boonprab, Assistant Professor, ImgRungsang Srichan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตหอยแมลงภู่ดอง (Perna viridis, Linneaus)

ผู้เขียน:Imgรุ่งแสง ศรีจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Production of Dry Inoculum for Vinegar Fermentation)

ผู้เขียน:ImgBanjongjit Mahintratep, ImgRossukon Laopaiboon, Imgนางนภา โล่ห์ทอง, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Attempts were made to produce vinedry inoculum (loogpang) using pure culture of acetic acid bacteria. Basing on its capability in producing high acid, toleration to high temperature and having good longevity, Acetobacter sp. 249-1 was employed in this study. Inhibitory effect of 29 medicinal plants. Was tested against the selected strain and microorganisms normally found contaminated during the preparation of the dry inoculum. Mixture of 3% white pepper, 3% mace and 1% nutmeg was found the most appropriate preservative. While having no inhibitory effect on Acetobacter spp., the mixture was very effective against other microorganisms tested. Comparison of several preparation procedures, indicated that good dry inoculum was obtained by mixing the mentioned spice mixture.With 100 g rice flour, 80-85 ml coconut water and ca. 10 cells/g Acetobacter sp. 249-1 and incubated at room temperature for 48 hours. In terms of viability and longevity of the microorganism, oven dry of the dough at 40 C for 24 hours was found superior over sun dry for 6 hours. The so prepared inoculum remained active upon strorage at room temperature for 3 months, or in the refrigerator for at least six months. Inoculum pbtained by addition of 0.2% propionic acid had shorter shelf life at room temperature. However, in the presence of the acid, dough mixing could be made with less care. Vinegar containing 6.5-7% acid was obtained when 0.2% dry inoculum was inoculated in alcoholic mash containing 8% ethanol.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 021, Issue 3, Jul 87 - Sep 87, Page 278 - 288 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Growth Characteristics and Production of Physalins from Physalis minima Hairy Roots in Shake Flasks)

ผู้เขียน:ImgJualang Azlan Gansau, ImgMarziah Mahmood

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This report described the growth characteristics and production of physalins from Physalis minima hairy roots in shake fl ask culture. The presence of lateral branches in the inoculum had a negligible effect on the fi nal root biomass dry weight (DW), specifi c growth rate (?), doubling time (td) and production of physalins. However, excising the primary and lateral root tips reduced ? and the total root length but not the fi nal biomass. Mature root tissues were observed to accumulate more physalin B and F (1.55 and 3.74 mg.g-1 DW, respectively) compared to the root tips (0.65 and 1.47 mg.g-1 DW, respectively). Increasing the number of root tips from 2 to 12 and the medium volume signifi cantly reduced ? and extended td. Decreasing the medium volume with a small number of inocula reduced td, improved the biomass and production of physalins and ?. Using a 100 mL fl ask, four root tips cultured in 25 mL medium provided the optimum conditions for biomass (0.24 g DW) and production of physalins (1.68–3.5 mg.g-1 DW).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 5, Sep 13 - Oct 13, Page 748 - 759 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความมีชีวิตของเชื้อราวีเอไมคอร์ไรซาในเม็ดเชื้อ

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความมีชีวิตของเชื้อราวีเอไมคอร์ไรซาในเม็ดเชื้อ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของระบบการปลูกพืชอาศัยต่อการเพิ่มปริมาณ และการผลิตเชื้อราเวสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgพักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

123