Search Result of "Initiation"

About 55 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Initiation of Channel Head Bifurcation by Overland Flow

ผู้แต่ง:ImgDr.Adichai Pornprommin, Associate Professor, ImgNorihiro Izumi, ImgGary Parker,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนาย แก้วขวัญ วัชโรทัย, Imgรศ. คมสรรพ์ บุณยสิงห์, Imgว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร, Imgอ. สิตาภา พิจิตบันดาล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of photoperiod on flower bud initiation of some okra (Abelmoschus esculentus) cultivars in spring and autumn

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sutevee Sukprakarn, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวเขาต่อโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เขียน:ImgPhruek SONO

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและกายวิภาคของพัฒนาการปลายยอดถั่วเหลือง

ผู้เขียน:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, ImgOrathai Kummata, ImgRuchanee Sopa, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A study on apical development of soybean varieties NS1, CM 60, Leichhart and CPAC 98-76 was undertaken. Plants were grown in pots on June 1, and November 25, 1997 at the Department of Botany. For morphological study of the apex, floral initiation (R0 stage) and floral development (R0 - R1 stage) were illustrated for each variety. Floral initiation was identified by using apical dissection technique at 40X magnification. The results indicated that there were greatly differences in the duration of floral initiation among the varieties and sowing dates ranging from 14 -32 days after sowing. NS 1 was notified that having a short juvenile phase whereas Leichhart was having a long juvenile phase. By contrast, the floral development phase was not influenced by sowing dates, though, markedly differences between varieties was detected. Developmental anatomy of terminal bud during the formation of floral bud showed that apical dome shape containing 2 layers of the well organized cells tunica, and the other, unorganized cells of 3-layer corpus emerging between the 2 prophyll. The formation of florets along the inflorescence was notified to be upward by which the second floret developed faster than the first floret. In the floret, sepal and petal primordia initiated, thereafter, the apical of floret would be flatted coincidentally with the development of stamen. Petal primordia developed slowly and were soon surpassed in growth by the stamens.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 4, Oct 99 - Dec 99, Page 475 - 485 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสภาวะความเครียดขาดน้ำต่อสัณฐานวิทยาและการออกดอกของส้มเปลือกล่อนพันธุ์ฮันนี่

123