Search Result of "Ingsriswang, S."

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกซับแฟมิลีและวิเคราะห์โครงสร้างของเอนไซม์ ด้วยวิธีการพิจารณาการติดกันของคู่ลำดับกรดอะมิโนและโพรไฟล์ฮิดเด้นมาร์คอฟโมเดล

ผู้เขียน:Imgสิริวรรณ แต้วิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, ImgSupawadee Ingsriswang

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ

ผู้เขียน:Imgดิษฐพล มั่นธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, ImgSupawadee Ingsriswang

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสืบค้นลำดับกรดอะมิโนที่พบบ่อยในฐานข้อมูลโปรตีนโดยการพิจารณาแก๊ประหว่างกรดอะมิโนด้วยเทคนิคการสืบค้นแบบกระโดด

ผู้เขียน:Imgเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSupawadee Ingsriswang

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume