Search Result of "Ingprasert, S."

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgTreeratana INGPRASERT

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKitti Petchsanthad

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Remote Sensing, Wireless Sensor Networks, Image Analysis, Spatial Image Analysis, Image Classification

Resume