Search Result of "Information Perception"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Public Perception of the Nuclear Research Reactor in Thailand

ผู้แต่ง:ImgTantitaechochart, S., ImgDr.Naraphorn Paoprasert, Associate Professor, ImgSilva, K.,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:ImgSupawat MEEBOONTHAM

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจุฬารักษ์ สิงหกลางพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนวัยรุ่นหนุ่มสาว : ศึกษาเฉพาะกรณี นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ผู้เขียน:Imgพิชญาภัค เพชรนุกูลเกียรติ

ประธานกรรมการ:Imgประกิต กันยาบาล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของสื่อมวลชนภาครัฐและการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgกาญจนา นัยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การรับรู้ข้อมูลและความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

Researcher

ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Decision Analysis, Optimization, Simulation

Resume