Search Result of "Information Disclosure"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว จีรนันท์ นาคสมทรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีบริหาร การสอบบัญชี บัญชีภาษีอากร, การบัญชีเศรษฐกิจหมุนเวียน การบัญชีสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, บัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Resume