Search Result of "Information Center"

About 12 results
Img

งานวิจัย

โครงการ Saving Nemo & Information Center พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาการและมาตรฐานอาชีพ ปี 2560 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพรพิมล จันทร์เมือน, Imgนางสาวเชษฐ์สุดา เลนะนันท์, Imgนางสาวทัดดาว กลีบพิกุล, Imgนางสาวสมจินตนา เปรมปราชญ์, Imgนางอารีรัตน์ ทองใบ, Imgนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, Imgนายธงไทย วงษ์สำราญ, Imgนายธนพัฒน์ สุกแสงศรี, Imgนายธนภัทร ขันติยาภรณ์, Imgนายธเนศ เรืองจิตปกรณ์, Imgนายนภชาติ กัลป์ยณพันธ์, Imgนายปัณณวิชย์ ขาวฤกษ์, Imgนายพิชธาร เลิศอุดมธนา, Imgนายมารุต บูรณรัช, Imgนายวสันต์ ณ ชัย, Imgนายวสุเทพ ขุนทอง, Imgนายวัชระ ศรีสวัสดิ์, Imgนายวิรัช โอฬาริกเดช, Imgนายวีร์ สัตยมาศ, Imgนายวีรภัทร แก้วรากมุข, Imgนายสนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา, Imgนายสุกฤษ โชติภัทรศรี, Imgนายอนุชาติ ทัศนวยิบูลย์, Imgนายอมฤต จรัลจินดารัตน์

แหล่งทุน:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูล กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgปรีชา กองแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อการจัดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน

ผู้เขียน:Imgเบ็ญจวรรณ อำไพศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสมบูรณ์ ไทรแจ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSawat Tichven

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นาย ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การคลัง สิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ , แรงงานอุตสาหกรรม, ประเมินโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

Resume