Search Result of "Information Center"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการ Saving Nemo & Information Center พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาการและมาตรฐานอาชีพ ปี 2560 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชระ ศรีสวัสดิ์, Imgนายวิรัช โอฬาริกเดช, Imgนายวีร์ สัตยมาศ, Imgนายวีรภัทร แก้วรากมุข, Imgนายสนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา, Imgนายสุกฤษ โชติภัทรศรี, Imgนายอนุชาติ ทัศนวยิบูลย์, Imgนายอมฤต จรัลจินดารัตน์, Imgนางพรพิมล จันทร์เมือน, Imgนางสาวเชษฐ์สุดา เลนะนันท์, Imgนางสาวทัดดาว กลีบพิกุล, Imgนางสาวสมจินตนา เปรมปราชญ์, Imgนางอารีรัตน์ ทองใบ, Imgนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, Imgนายธงไทย วงษ์สำราญ, Imgนายธนพัฒน์ สุกแสงศรี, Imgนายธนภัทร ขันติยาภรณ์, Imgนายธเนศ เรืองจิตปกรณ์, Imgนายนภชาติ กัลป์ยณพันธ์, Imgนายปัณณวิชย์ ขาวฤกษ์, Imgนายพิชธาร เลิศอุดมธนา, Imgนายมารุต บูรณรัช, Imgนายวสันต์ ณ ชัย, Imgนายวสุเทพ ขุนทอง

แหล่งทุน:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อการจัดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน

ผู้เขียน:Imgเบ็ญจวรรณ อำไพศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสมบูรณ์ ไทรแจ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSawat Tichven

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูล กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgปรีชา กองแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความต้องการเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การคลัง สิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ , แรงงานอุตสาหกรรม, ประเมินโครงการ

Resume