Search Result of "Indigo dye"

About 34 results
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, Imgนายเสริมพงศ์ สายเรี่ยม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation

ผู้แต่ง:ImgMr.ANURAK KHRUEAKHAM, ImgMs.Tassanee Chanphuthin,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Study of Sedge (Cyperaceae) Dyeing with Natural Indigo Dye

ผู้แต่ง:ImgDr.Laksanawadee Saikhao, Assistant Professor, ImgPonngam, S., ImgPhanit, S., ImgThanomsith, K., ImgDr.Chivanrat Masingbun, Assistant Professor, ImgMs.Rayakorn Nokkaew,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดและวัฒนธรรมของการใช้พืชให้สีครามธรรมชาติในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของชาติพันธุ์ชนเผ่าไท

12