Search Result of "Increase production"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การจัดการโรคถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประชุม จุฑาวรรธนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (15) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตดอกมะลิลาในช่วงฤดูหนาว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

ผู้เขียน:Imgเพ็ชร อ้วนสอาด

ประธานกรรมการ:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จารนัย พณิชยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตไม้ดอก, การผลิตกล้วยไม้, การผลิตเห็ด

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตดอกมะลิลาในช่วงฤดูหนาว

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการโรคถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน