Search Result of "Improvement"

About 4918 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อความหลากหลายของลักษณะ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์, อาจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง, อาจารย์, Imgดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธันวา บุญเลิศ, Imgนพดา ธีรอัจฉริยกุล, Imgภควัฎ ปั้นทอง, Imgอรอุไร หนูหอม

แหล่งทุน:การไฟฟ้านครหลวง

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตเอนไซม์ไฟเตส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์มันสำปะหลัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส.ดารินทร์ งามสม, Imgนายชัยยศ ปีติเจตน์, Imgนายณภัทร มงคลธนานนท์, Imgผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
12345678910...