Search Result of "Imai, T."

About 21 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและอณูชีววิทยาวินิจฉัย

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตพลังงานชีวภาพจากฟางข้าวและหมุนเวียนเศษฟางข้าวเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง ดลฤดี ฉายศิริ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์, การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ของยาในสัตว์บกและสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การผลิตแก๊สไฮเธนอย่างต่อเนื่องจากชานอ้อยโดยการหมักสองขั้นตอน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการผลิตพลังงานชีวภาพ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

Researcher

ดร. อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Infectious zoonotic diseases

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive System, Cardiovascular, Human Resource Management

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Technology and Management, Environmental Remediation, Environmental Management System, Solid waste management

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Agri-Environment, Greenhouse gas mitigation

Resume

Img

Researcher

ดร. ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:bioenergy production, industrial waste management

Resume

Img

Researcher

ดร. จอมขวัญ มีรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ชีวโมเลกุลของแบคทีเรีย, พันธุ์วิศวกรรมของแบคทีเรียและพืช

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Reactive Blue 4 Decolorization under Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Treatments

ผู้แต่ง:ImgBoonyakamol, A, ImgImai, T, ImgDr.Prapaipid Chairattanamanokorn, Assistant Professor, ImgHiguchi, T, ImgSekine, M, ImgUkita, M,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Key Factors Regarding Decolorization of Synthetic Anthraquinone and Azo Dyes

ผู้แต่ง:ImgBoonyakamol, A, ImgImai, T, ImgDr.Prapaipid Chairattanamanokorn, Assistant Professor, ImgHiguchi, T, ImgSekine, M,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
12