Search Result of "IUU Fishing"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการค้าสัตว์น้ำจากการที่สหภาพยุโรปจะเริ่มใช้มาตรการ IUU Fishing และประเทศมาเลเซียกำหนดให้ใช้ภาชนะบรรจุสินค้าสัตว์น้ำแบบใหม่ในพื้นที่ IMT-GT

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง, การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และการพัฒนาประมงขนาดเล็ก

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Resume