Search Result of "ISURE"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

นาง นิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารรัฐกิจ, ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ การบริหารคุณภาพ ผลิตภาพในภาครัฐ

Resume