Search Result of "Hydrogen production"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไฮโดรเจนโดยสาหร่ายสีเขียวในประเทศไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตไฮโดรเจนโดยสาหร่ายสีเขียวในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการผลิตไฮโดรเจน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทางเอนไซม์วิทยาในการผลิตไฮโดรเจน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการผลิตไฮโดรเจน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวิลาวัลย์ ชาญณรงค์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

Img
Img
Img
Img
123