Search Result of "Hurst, C."

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา , อณูชีววิทยา

Resume