Search Result of "Human Resources"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถของผู้บริหารทรัพยากรบุคคล: กรณีศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ผู้เขียน:ImgPhil BAMRUNGCHEEP

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของพนักงานสายงานการตลาดต่อส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgสุภาพร ทวีโภค

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

TPSS Best PhD Student Oral Presentation (2007)

นักวิจัย:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

Doner:College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawai'i at Manoa, USA

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สำนักงานศาลภาค 1

ผู้เขียน:Imgปราณี วิโรจน์วัฒนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลต่อการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ จากแหล่งธุรกิจภายนอก

ผู้เขียน:Imgปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Population Policy Analysis for Human Resources Planning in Thailand.)

ผู้เขียน:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Thailand’s population policy has been integrated into the National Economic and Social Development Plan since 1972. The current Sixth Plan (1987-1991) has its goal to further reduce the rate of population growth to 1.3 percent by the last year of the Plan. Evidence indicates that a substantial decline in population growth rate in Thailand has been the results of the family planning programs as the supply side or direct determinants of the decline in fertility. Moreover, the modernization processes or socio-economic factors serving as the demand forces or indirect determinants have also helped in reducing fertility in Thailand. In order to achieve the population target for the present plan as well as to attain a zero population growth rate in the long-run, the comprehensive population policy measures, namely comprehensive family planning services, incentives and disincentives, population education, and socio-economic development are needed. Population policy has played and continue to play a major role in human resources planning both in the short-run and long-run. In the sort-run, population plan aims at a continuing reduction of fertility. The relies not only on the effective measures being used but also on the improved and adjusted ones. In the long-run, however, the human resources planning will focus on issues of aging population, stationary population, and achievement crisis of planning in particular. Long-run policy measures must be more restricted beyond the voluntary basis.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 010, Issue 1, Jan 89 - Jun 89, Page 8 - 17 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวโน้มความต้องการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของทรัพยากรบุคคลทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรในอุตสาหกรรมอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:ระเบียบวาระทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพื่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgขวัญยืน แปลงแดง

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Process of Human Resource Development to Become a Democratic Community: A Case Study of Excellent Democratic Communities in Kham Khuean Kaew District, Yasothon Province, Thailand

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Management Attribute and Leadership Effectiveness:a Case Study of Two Thailand Corporations

ผู้แต่ง:ImgDr.Tipparat Laohavichien, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเตรียมมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12