Search Result of "Hsin-Yi CHEN"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Influence of cooking methods on the qualities of chicken breast meat

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanwisa Chumngoen, Lecturer, ImgHsin-Yi CHEN, ImgChih-Feng Chen, ImgDeng-Cheng Liu, ImgFa-Jui Tan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume