Search Result of "Honeycomb"

About 31 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

EXPERIMENTAL STUDY OF PLYWOOD COMPARING TO FOAM FILLED HONEYCOMB STRUCTURE

ผู้แต่ง:ImgDr.Phacharaporn Bunyawanichakul, Associate Professor, ImgChattarin Sunsin, ImgThammakorn Sasanawin,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Effects of Impact Direction on Energy Absorption Capability of Aluminum Honeycomb for Road Construction Zone

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Screening Methods for High Yield Corn Inbreds in Honeycomb Design and Performances of Their Hybrid Combinations)

ผู้เขียน:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, Imgธนพงษ์ อวนกลิ่น

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Plant selection method is changing accordingly with emerging new concepts of selections. One of the most widely discussed concept is plant selection under nil competition environment in honeycomb designs to avoid plant to plant competition, minimize soil heterogeneity, promote highest expression of genetic potential, enhance differentiation among lines and facilitate line selection. This study designed to compare moving circle selection and prediction criterion, PC = X( ( Xs - X)/S2p with conventional visual grid selection (selection 1 plant out of each 19 plants in the same row) in honeycomb design. Grouped replicated R-49 honeycomb design and 40 replicated plants was used to screen 49 S7 inbreds under nil competition environment. As a results, moving circle selection identified highest number of diverse and good combine lines followed by PC and visual grid selection when tested in conventional plant spacing, 0.75 ? 0.25 m. Top-7 hybrids were derived from top–5 inbreds of moving circle selection while only 3 and 1 hybrids in the top-7 were derived from top-5 inbreds of PC and visual selection, respectively. The results suggested that moving circle selection was the most effective method of selection under this experimental conditions. However, considering time and cost efficiency, visual grid selection is more practical for the identification of potential inbreds.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 037, Issue 1, Jan 03 - Mar 03, Page 1 - 4 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : S1 Selection in Honeycomb Design for the Improvement of High Yield Maize (Zea mays L.) Inbreds and Hybrids)

ผู้เขียน:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, ImgRapeepong Yavilads

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Selection within Syn1 population of maize resulted in genetic equilibrium of selected population within 1 or 2 cycles of selection. High yield level could be obtained in a faster rate when improvement was applied in a narrow base population from adapted germplasm as compared with broad base population from unadapted germplasm. S1 and testcross selection which selected for high yield and high combining ability inbreds, respectively required 3 planting seasons per cycle. In order to improve the efficiency of selection, alternate S1 and diallel selections which required only 2 planting seasons per cycle was proposed. Inbred extraction from heterogeneous population for high yield inbreds under competitive environment by pedigree selection rendered the inconsistent results. Therefore, inbred selection under nil-competition to ensure full expression of genotypes in early generations should increase the efficiency of pedigree selection for high yield inbreds. Good hybrids could derive from high yield and/or high combining ability inbreds. However, high yield inbreds are preferable over the high combining ability but low yield inbreds, especially when commercial single cross hybrid is the ultimate goal of the program.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 2, Apr 04 - Jun 04, Page 157 - 164 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประชากรข้าวโพดโดยวิธีการทดสอบ S1 ประยุกต์ในผังรวงผึ้ง

ผู้เขียน:Imgระพีพงษ์ ยาวิลาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเอนก ศิลปพันธุ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของวัสดุ, การออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิท, โครงสร้างแซนด์วิช, การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิท

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ, Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

Researcher

ดร. กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

นาง วัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Composite Line Method for the Development of Early Generation Hybrids of Maize (Zea mays L.)

ผู้แต่ง:ImgNguyen Phuong, ImgDr.Krisda Samphantharak, Professor, ImgMrs.Watcharee Lertmongkol, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Non-linear finite element analysis of inserts in composite sandwich structures

ผู้แต่ง:ImgDr.Phacharaporn Bunyawanichakul, Associate Professor, ImgCastanie, B, ImgBarrau, J.-J.,

วารสาร:

Img Img Img

12