Search Result of "Home stay"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโฮมสเตย์ในเขตบางขุนเทียน

ผู้เขียน:Imgสุวิรากร กิจแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการร่วม:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโฮมสเตย์ที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ผู้เขียน:ImgJintawadee SANITWONG NA AYUTTHAYA

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgกฤตยา ดำรงรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgสมศรี ภัทรธรรม

กรรมการร่วม:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551 เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Img

Researcher

นาง สุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย ปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:นิติศาสตร์, กฎหมายระหว่างประเทศ , กฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

Resume