Search Result of "Homdang rice flour"

About 7 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Development the Production of Cupcake with Plackettand Burman Program.

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:Thailand Research Symposium 2012 Poster Presentation

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กจากแป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิล

Img

ที่มา:Thailand Research Symposium 2012 Proceedings ระหว่างงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กจากแป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิล

Img

งานวิจัย

การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว วาสนา นาราศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume