Search Result of "Holocene"

About 15 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสมัยโฮโลซีนตอนปลาย จากหลักฐานซากสิ่งมีชีวิตกลุ่มมอลลัสก์และตะกอนชายฝั่งโบราณในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อวิเคราะห์อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในอนาคต (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, Imgน.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช, Imgผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, Imgศ.ดร.มนตรี ชูวงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเยี่ยม (2021)

ผลงาน:รายงานแรกของหอยทะเลจิ๋วสมัยโฮโลซีนจากตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลางของประเทศไทย

นักวิจัย: Imgดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

Doner:ศูนย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ

Img

Researcher

ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Paleontology, Paleoecology, Tectonics

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of climate variability on the annual and intra-annual ring formation of Pinus merkusii growing in central Thailand

ผู้แต่ง:ImgPumijumnong, N., ImgDr.Kritsadapan Palakit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการของหาดทรายดำด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2563

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Dendrochronology, Growth and Yield Modelling, Forest Management

Resume

Img

Researcher

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีเคมี, ธรณีเกี่ยวกับเหมืองแร่, ธรณีแปรสัณฐาน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อัญมณี, แร่วิทยา, แร่อุตสาหกรรม, การท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี

Resume

Img

Researcher

นาย พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สิ่งแวดล้อมกายภาพ (เสียง คุณภาพอากาศ สั่นสะเทือน)

Resume