Search Result of "Hollow-shape Mold"

About 10 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:ระบบหล่อเย็นแบบน้ำล้นในแม่พิมพ์กลวงโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบไม่เป็นทรงตันโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะ

Img

การประชุมวิชาการ

Hollow-Shape Molds by Layer Manufacturing Process

ผู้แต่ง:ImgDr.Kunnayut Eiamsa-Ard, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

Resume

Img