Search Result of "Hodge, K."

About 7 results
Img

Researcher

นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

Researcher

ดร. อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Immunology, Immunogenetics

Resume