Search Result of "Histology lab exam"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการสอบปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์และการใช้สไลด์ PowerPoint

Img

ที่มา:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการสอบปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์และการใช้สไลด์ PowerPoint

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, Imgนางกฤษณา แสงประไพทิพย์

Img

Researcher

นาย สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:hematology

Resume

Img

Researcher

นาง กฤษณา แสงประไพทิพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

นางสาว ผกาวดี พงษ์เกษ

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Histochemistry ,lectin histochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลกายวิภาคศาสตร์

Resume