Search Result of "Hiran Peiris"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, Imgนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปวีณา ทองเหลือง, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและพันธุศาสตร์ปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช, การใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Resume