Search Result of "Higher Education Institutes"

About 19 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Knowledge Management Success Factors in Higher Education Institutes: the Students’ Perspectives

ผู้แต่ง:ImgMs.Saranya Saetang, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ผู้เขียน:Imgจุฬารัตน์ บุษบงก์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษาของไทย

ผู้เขียน:Imgสุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ

ประธานกรรมการ:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

ผู้เขียน:Imgวิวัฒน์ บุญจับ

ประธานกรรมการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย [งบประมาณปี 2555)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของวิชาบรรยายตามความคิดเห็นของนิสิต (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

นางสาว ศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดองค์ความรู้, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (10) ประชุมวิชาการ (19)

Img

งานวิจัย

งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (38)