Search Result of "High density Polyethylene and Low density Polyethylene"

About 2 results
Img

Researcher

นาย ศราวุธ พงศ์พัฒนพาณิชย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:โพลีเมอร์, วัสดุศาสตร์, เคมีอุตสาหกรรม, สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

ที่มา:ทุนวิจัยคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่โดย กระบวนการทางเคมีในรูปวัสดุผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศราวุธ พงศ์พัฒนพาณิชย์, อาจารย์