Search Result of "High anthocyanin corn hybrid"

About 42 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวินัศ ภูมินาถ, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (2013)

ผลงาน:สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

นักวิจัย: Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ Imgนส.เวธนี สุรวณิชนิรชร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ, Imgนายวินัศ ภูมินาถ, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

Researcher

นางสาว งามจิตร โล่วิทูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process, Nano-emulsification using low-energy method

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, Imgนางยุพา ปานแก้ว

Img
Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:(2553) การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง / การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123