Search Result of "Hevea brasiliensis latex"

About 21 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Glycolipid composition of Hevea brasiliensis latex

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriluck Liengprayoon, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor, ImgDubreucq, E., ImgVaysse, L.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Purification and Characterization of Furan Fatty Acid from Hevea brasiliensis Latex and Investigation of Its Antioxidant Potential

ผู้เขียน:Imgจตุพร ชัยยุทธ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgLaurent Vaysse, Imgศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Mitochondrial/Cytosolic Acetyl CoA and Rubber Biosynthesis Genes Expression in Hevea brasiliensis Latex and Rubber Yield)

ผู้เขียน:ImgSomjintana Ruderman, ImgPanida Kongsawadworakul, ImgUnchera Viboonjun, Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, ImgHerv? Chrestin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Expressions of the 22 genes involved in rubber biosynthesis, from the acetyl CoA genesis and the mevalonate (MVA) pathway to IPP polymerization, were analyzed by real-time polymerase chain reaction (PCR). The results revealed that the expressions of most genes were not related to the latex yield trait when compared among three high- and three low-yielding rubber clones. Only the genes HMGR3 and SRPP1 were signifi cantly up-regulated in low-yielding clones. The higher expression of the SRPP1 gene in low-yielding clones suggested a possible increase in the number and higher rubber biosynthetic activity of the active small rubber particles, which may produce latex with higher viscosity, impairing the latex fl ow and limiting the latex yield. The up-regulation of the HMGR3 gene in low-yielding clones may refl ect a higher amount or activity or both of Frey-Wyssling particles (plastids) in their latex. These plastids have been shown to be involved in oxidative processes that induced earlier laticifers plugging, which also impaired the latex fl ow and yield. In conclusion, a possible crossover between the cytosolic MVA and the plastidic 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate/2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (DXP/ MEP) pathways is suggested, which might especially take place in the laticifers of the high-yielding clones, to fulfi ll the requirement in isopentenyl pyrophosphate for more active rubber biosynthesis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 3, May 12 - Jun 12, Page 346 - 362 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาเมมเบรนของอนุภาคยางด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ Langmuir films (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพยางก้อนถ้วย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์

แหล่งทุน:สถาบัน CIRAD ประเทศฝรั่งเศส

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว อรอุมา ด้วงงาม

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Distribution Patterns of Latex Sucrose Content and Concurrent Metabolic Activity at the Trunk Level with Different Tapping Systems and in Latex Production Bark of Hevea bras

ผู้เขียน:Imgพิศมัย จันทุมา, Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, ImgEric Gohet, ImgPhillipe Thaler

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Distribution patterns of latex sucrose content and concurrent metabolic activity at the trunk level with different tapping systems, namely 1/2S d/2 (a half spiral cut alternate daily), 1/2S d/3 ET 2.5%.8/y (a half spiral cut one day in tapping followed by two days of rest, stimulated with ethephon, eight applications per year) and DCA (Double Cut Alternate, 2?1/2S d/4 (t,t), two half spiral cuts, each cut tapped alternate on every four days) were studied. RRIM600 rubber trees were used to map the latex metabolic status from different heights on both panel A and panel B. Latex was collected by puncturing trunks at various positions and was analyzed using Latex Diagnosis technique (LD). The concurrent comparison of latex sucrose and inorganic phosphorus concentrations for every sampling position allowed estimating the size and shape of the actual latex regeneration area. Regular tapping induced latex sucrose depletion in tapped panel bark. This sucrose depletion was enhanced by the use of DCA, as a consequence of increased production and therefore higher latex regeneration metabolism. DCA also induced a huge sucrose sink effect above tapped cut on both panel A and panel B and outside the metabolically active area.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 3, Jul 06 - Sep 06, Page 634 - 642 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Carbohydrate reserves as a competing sink: Evidence from tapping rubber trees

ผู้แต่ง:ImgSilpi, U., ImgLacointe, A., ImgKasempsap, P., ImgThanysawanyangkura, S, ImgChantuma, P, ImgGohet, E., ImgDr.Natedao Musigamart, ImgCle?ment, A, ImgAme?glio, T, ImgThaler, P,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
12