Search Result of "Heteropneustes fossilis"

About 8 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A phylogeographic analysis of the air sac catfishes of the Heteropneustes fossilis species complex (Heteropneustidae: Siluriformes)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Taxonomic review of the southern Asian air sac catfish Heteropneustes fossilis (Siluriformes : Heteropneustidae)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sahat Ratmuangkhwang,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาจีด Heteropneustes fossilis ในเอเชียตอนใต้

ผู้เขียน:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเอเชียเขตร้อน

Resume