Search Result of "Herbal medicine"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antioxidant and anti-inflammatory properties of herbal medicine compound (KodiPur?) using in vitro assay

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUSANA MEKHORA, ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนธุรกิจของยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันและบำบัดโรคมะเร็ง

ผู้เขียน:Imgณัฐ อังศุประภา

ประธานกรรมการ:Imgเออวดี อุบลศุข

กรรมการร่วม:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับโฆษณาออนไลน์กับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อและความภักดีของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปของไทย

ผู้เขียน:Imgวิวรรณา ทองศรี

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgนธกฤต วันต๊ะเมล์

Img

การประชุมวิชาการ

Analysis of Trace Metals Quality in Herbal Medicines

ผู้แต่ง:ImgSupawadee Sainimnuan, ImgMrs.Saijai Charnsethikul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้บริโภคสมุนไพร

ผู้เขียน:Imgสุเมต ตั้งสัจจานุรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ กรณีศึกษาผู้ประกอบการยาแผนโบราณตรางามระหง

ผู้เขียน:Imgปาริชาติ วงศ์สุนพรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปก โดรสโคปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ทำการวิจัยคุณสมบัติของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งการอักเสบในระดับเซลล์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:บริษัท เฮิร์บพลัส จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12