Search Result of "Herb processing"

About 2 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของโครงการแปรรูปสมุนไพรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา: ชุมชนศรีษะอโสก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ผู้เขียน:Imgพรเทพ ธนกุลรังสฤษดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ ชัยคงดี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume