Search Result of "Hematological value"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:36th Congress on Science and Technology of Thailand

หัวเรื่อง:ผลของอาหารเสริมเลือดจระเข้ระเหิดแห้งและวิตามินซีต่อค่าทางโลหิตวิทยา ของหนูโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

Img

ที่มา:the 36th Congress on Science and Technology of Thailand.

หัวเรื่อง:ผลของอาหารเสริมเลือดจระเข้ระเหิดแห้งและวิตามินซีต่อค่าทางโลหิตวิทยา ของหนูโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

Img

งานวิจัย

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ลักษณ์ เพียซ้าย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทัสนันทน์ หงสะพัก

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume