Search Result of "Help Desk"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ผู้เขียน:Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบโต๊ะตอบคำถาม สำหรับการสนับสุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เขียน:Imgวลัยพร บูรณะเลิศไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume