Search Result of "Hedgehog"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะของคอนจูเกตเมแทบอไลต์ของไพรีนในเม่นแคระ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Pharmacology , Toxicology, Mycotoxin (aflatoxin) , Aflatoxin Inhibitor

Resume

Img

Researcher

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยาในสัตว์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชลินทร วิลัยศร

แหล่งทุน:กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากร , พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

Resume