Search Result of "Heat stress"

About 103 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Urban heat stress and human health in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Arifwidodo, Lecturer, ImgOrana Chandrasiri,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Heat Stress on Seed Quality and Pungency Level in Fruit of 'Shishito' Pepper (Capsicum annuum L.)

ผู้แต่ง:ImgDr.Piyanath Pagamas, Assistant Professor, ImgProf. Eiji Nawata,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคเลี้ยงในเขตภาคกลางของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456