Search Result of "Health product"

About 21 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgจันทวรรณ คุณนามพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Purchasing Decision Probability on Health Products Made from Cold-Pressed Palm Oil in Hat Yai District, Songkhla Province)

ผู้เขียน:ImgPurawich Phitthayaphinant, ImgBuncha Somboonsuke

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Marketing opportunities are now on the increase for health product business to promote products to preventive health conscious consumers. This quantitative research studied the socio-economic characteristics of health product consumers, investigating the significance level of the marketing mix and factors influencing purchasing decisions on health products made from cold-pressed palm oil and analyzing purchasing decision probability on health products made from cold-pressed palm oil in Hat Yai district, Songkhla province, Thailand. Primary data were collected using structured questionnaires from a total sample of 388 consumers, using the accidental sampling technique. Descriptive statistics and logistic regression were applied for data analysis. The results revealed that the majority of health product consumers were female with an average age of 31.27 years and had a bachelor degree. The marketing mix in terms of product, price, place, and promotion was a very important influence on the decision to purchase health products made from cold-pressed palm oil. The statistically significant variables determining the purchasing decision on health products made from cold-pressed palm oil were sex, age, marital status, government official, level of importance given to price, place, and promotion, with respective purchasing decision probabilities of 0.12, 0.006, 0.12, 0.61, 0.11, 0.12 and -0.19, respectively. The results are useful for entrepreneurs to formulate appropriate marketing strategies for health products made from cold-pressed palm oil.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 034, Issue 3, Sep 13 - Dec 13, Page 413 - 427 |  PDF |  Page 

Img

การประชุมวิชาการ

Encapsulation of soybean extract using spray drying

ผู้แต่ง:ImgJongrak Poomkokrak, ImgDr.CHALIDA NIAMNUY, Associate Professor, ImgKwanchai Choicharoen, ImgSakamon Devahastin,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, Imgนางยุพา ปานแก้ว

Img

งานวิจัย

คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธนัฐฐา, Imgอนงค์นารถ แพงคำสอน

แหล่งทุน:คณะเกษตร (งบประมาณสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีของภาควิชา โดยเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Applied Biochemistry, Immunology, Crocodile, Agricultural Sciences

Resume

Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economic animals, Crocodile, Cell and Molecular Biology, Parasitology, Biotechnology

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume

Img

Researcher

นาง วารุณี ธนะแพสย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Postharvest Technology , Near Infrared Spectroscopy

Resume

12