Search Result of "Health economics"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ดุษณี เกศวยุธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Well-being economics, Health economics

Resume