Search Result of "Health Tourism"

About 37 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Parallel Health Tourism Information Extraction and Ontology Storage

ผู้แต่ง:Imgchidchanok choksuchat, ImgSuphaksa Ngamphak, ImgBenjaporn Maneesaeng , ImgYuwathida Chiwpreechar, ImgDr.chantana chantrapornchai, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Processing Deep Learning with GPUs: Case Study Health Tourism

ผู้แต่ง:ImgDr.chantana chantrapornchai, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

On the development of health tourism semantic web with its parallel engine

ผู้แต่ง:Imgchidchanok choksuchat, ImgDr.chantana chantrapornchai, Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, Imgดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
12