Search Result of "Health Service"

About 29 results
Img

การประชุมวิชาการ

service liberalisation under AFAS and Thailand's Health Service

ผู้แต่ง:ImgDr.Kampanat Pensupar, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Retrospective Studies of Gastrointestinal Tract Disorder by National Institute of Elephant Research and Health Service from 1999-2008)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Acording to the database of gastrointestinal (GI) tract disorder in elephant established by National Institute of Elephant and Health Service, Department of Livestork Development, Thailand from 1999 to 2008, there were 135 male elephant and 293 female elephant suffered from this disease meanwhile 6 elephant died during treatment. The problem of elephant GI disorder in southerm part of north-east Thailand composed of diarrhea, GI obstruction, flatulence showed high incidence in summer and Diarrhea from 'self de-worming' high incidence in winter were 14%, 10%, 9% and 8%, respectively. The areas shoeing highest to lowest incidence were Mong, Tartum, Chumponburi, Satoue districts and etc.

Article Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 019, Issue 1, Jan 09 - Apr 09, Page 31 - 41 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพอนามัยเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา ศิวายพราหมณ์

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนของโรงพยาบาลชุมชนในเขต 2

ผู้เขียน:Imgมณฑา จันโทริ

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากแบบรายงาน 0110-5

ผู้เขียน:Imgกรองกาญจน์ บุญใจใหญ่

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพของญาติผู้ป่วยจิตเวชก่อนพาผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้เขียน:ImgUmpai SINTHARVORN

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Problems and needs when caring for stroke patient at homes

ผู้แต่ง:ImgSutin, U., ImgPaluangrit, S., ImgDangkrajang, S., ImgDr.wandee sutthinarakorn, Associate Professor, ImgPrasert, V.,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนโดยส่วนสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:ImgTayaporn SOONTORNCHEUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือขจ่ายสาธารณสุขจังหวัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการบริการอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางเขน

ผู้เขียน:Imgทิพวรรณ ธรรมเจริญสถิต

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวพัชรี วาศวิท, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgบุตรี ปทุมวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการบริการสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgปิยาภรณ์ นิกข์นิภา

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12