Search Result of "Hatching rate"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ทางกายภาพต่อปริมาณไข่และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้าที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ทางกายภาพต่อปริมาณไข่ และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 )ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 5 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด

Img

ที่มา:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

Img

ที่มา:วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดองและอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด

Img

ที่มา:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758)ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน

Img

ที่มา:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอัมพร บัวที, Imgนายลิขิต ชูชิต

Img
Img

งานวิจัย

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758 )ในบ่อดิน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอัมพร บัวที

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต, Imgนายเทพบุตร เวชกามา, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ลิขิต ชูชิต

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:แพลงก์ตอนวิทยา (plomktology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume